Detekcija i zaštita od otočnog pogona distribuiranih elektrana priključenih na distribucijsku elektroenergetsku mrežu

Valja prikazati probleme rada distribuiranih elektrana na priključenih na distribucijsku elektroenergetsku mrežu nadležnog operatera (HEP), pri čemu se dodatno treba osvrnuti na otočni rad elektrana na biomasu, elektrana na bioplin i fotonaponskih elektrana veće snage.
Prema Mrežnim pravilima elektroenergetskog sustava (NN 36/2006), otočni pogon elektrane mora biti posebno dopušten, ako su ispunjeni uvjeti za takav način rada i ako operater distribucijskog sustava i proizvođač zaključe ugovor o vođenju pogona.
Pojedine elektrane imaju odgovarajuća, a neke neodgovarajuća tehnička rješenja zaštite od otočnog pogona s mrežom. Pri isklopu prekidača na izvodu mreže koji napaja elektranu može doći do pogonskih uvjeta pri kojima elektrana i dalje ostaje napajati izvod, posebice ako je snaga opterećenja na izvodu jednaka trenutačnoj snazi proizvodnje.
Loše tehnički projektirano i izvedeno rješenje na elektrani na biomasu Strizivojna Hrast snage 3,4 MW uzrokovalo je znatne probleme i odgodu priključka na mrežu, dok se ne riješi zaštita od otočnog pogona.
Pri tome je pronađeno rješenje i računalnim simulacijama dokazano da numerička zaštita koja reagira na brzinu promjene frekvencije "df/dt" releja ABB REF 541 može kvalitetno obaviti tu zadaću. Kod bioplinskih postrojenja za standardne generatore 1 MW tipa GE Jenbacher valja prikazati vrlo kvalitetnu zaštitu SEG Woodward tipa MRG-3 s funkcijama brze i spore podnaponske, odnosno nadnaponske (U<, U<<, U>, U>>) brze i spore podfrekvencijske, odnosno nadfrekvencijske (f< i f<<, f> i f>>) te zaštite of pomaka kuta napona delta theta. Za fotonaponske elektrane vrijedi prikazati zaštitu AID-Anti Islanding Detection tvrtke SMA čiji su pretvarači u Hrvatskoj najzastupljeniji.

Author
  • perm_identity prof. dr. sc. Srete NIKOLOVSKI, dipl. ing.
    Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Elektrotehnički fakultet, Osijek
Others Authors

doc. dr. sc. Predrag MARIĆ, dipl. ing.
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Elektrotehnički fakultet, Osijek

Marko VUKOBRATOVIĆ, mag. ing. el.
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Elektrotehnički fakultet, Osijek

fast_rewindBack