Problematika i održavanje kondenzatorskog postrojenja u TE Plomin snage 210 MW

Parne elektrane su termoenergetska postrojenja koja služe za proizvodnju električne energije. Načelo rada se temelji na poznatom Clausius-Rankineovom kružnom procesu. Pretvorba toplinske energije u mehaničku odvija se u uređajima u kojima se ostvaruju cikličke promjene stanja pare. Kako bi kružni proces bio reverzibilan, mora biti zadovoljen uvjet da entropija u sustavu ostaje nepromijenjena pa se dio dovedene topline mora se vraćati u okolicu (anergija).
Kondenzator je izmjenjivač topline u kojem kondenzira para iz turbine, ekspanzijskih posuda, voda za upuštanje i niskotlačnog mimovoda. Kondenzacija se odvija zbog dodira pare sa stijenkom čija je temperatura niža od temperature zasićenja pare pri zadanom tlaku u kondenzatoru. Povećani protok, niža temperatura rashladne vode i uklanjanje nekondenziranih plinova i zraka preduvjeti su za bolji vakuum. Postizanjem vakuuma produljuje se ekspanzija u turbinama, odnosno dobiva se veći rad (eksergija) i veći stupanj iskorištenja postrojenja. Nastali kondenzat sakuplja se u sakupljaču kondenzata i ulazi u sustav glavnog kondenzata.
Stoga vrijedi opisati sustav opskrbe rashladnom morskom vodom kondenzatorskog postrojenja u TE Plomin snage 210 MW, tehničke karakteristike kondenzatora, njegove pomoćne sustave i radnje koje treba poduzeti u cilju ispravnog funkcioniranja kondenzatora.

Author
  • perm_identity Lana ŠKOPAC, mag. ing. mech.
    HEP Proizvodnja d.o.o., Sektor za termoelektrane, Pogon TE Plomin, Plomin

fast_rewindBack