HELIS

HRVATSKI ELEKTROINŽENJERSKI SAVEZ

Zagreb, Berislavićeva 6

vas poziva na predavanje:

GRADNJA HIDROELEKTRANA NA RIJECI SAVI

petak, 6. svibnja 2011., s početkom u 12:00 sati Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
Dvorana D1
Zagreb, Unska 3
Rok za prijavu je istekao!PROGRAM

petak, 6. svibnja 2011.
(moderator: Vladimir KRAMBERGER, dipl. ing.)

12:00 - 12:15okupljanje sudionika
12:15 - 12:20 Uvodno izlaganje
Vladimir KRAMBERGER, dipl. ing.
HELIS, Zagreb
12:20 - 12:35 Projektno-tehnička rješenja hidroelektrana na donjoj Savi
Krešimir KVATERNIK
projektant hidroelektrana
IBE d.d., Ljubljana, Slovenija
12:35 - 12:50 Utjecaji na okoliš hidroelektrana na donjoj Savi
mag. Zoran STOJIČ, univ. dipl. inž.
autor izvještaja o okolišu i izvještaja o utjecajima na okoliš
Geateh d.o.o., Ljubljana, Slovenija
12:50 - 13:05 Projekt izgradnje hidroelektrana na donjoj Savi
Silvester JERŠIČ
voditelj Tehničkog sektora
Hidroelektrarne na spodnji Savi d.o.o., Brežice, Slovenija
13:05 - 13:20 Rješenje za regulaciju i korištenje rijeke Save na području Zagreba
Darko HORVAT, dipl. ing.
ravnatelj Uprave za energetiku
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Zagreb
13:20 - 13:45 rasprava

Cilj izlaganja


Cilj izlaganja je upoznati stručnu i širu javnost s projektom gradnje lanca od pet hidroelektrana na dijelu toka Save koji se u Sloveniji naziva ‘donjom Savom’. Dvije od tih elektrana su već izgrađene i puštene u pogon (HE Boštanj i HE Blanca), treća je u gradnji (HE Krško), a preostale dvije (HE Brežice i HE Mokrice) trebale bi biti izgrađene do 2018. godine. Zadatak gradnje, eksploatacije i održavanja tih elektrana ima slovenska tvrtka Hidroelektrarne na spodnji Savi d.o.o.

Njezina znanja i iskustva stečena pri ostvarivanju tih projekata svakako će poslužiti pri ostvarivanju projekta ‘Rješenje za regulaciju i korištenje rijeke Save na području Zagreba’ navedenog pod rednim brojem 3 u Popisu investicijskih objekata od interesa za Republiku Hrvatsku koji je 2010. godine objavila Vlada. U sklopu tog projekta, na mjestima predviđenima za vodne stube u koritu Save, izgradit će se četiri hidroelektrane: HE Podsused, HE Prečko, HE Zagreb i HE Drenje.

Helis_1


Rok za prijavu je istekao!