Kako se izvodi priključak na vodoopskrbni sustav

Namakajući se u kadi ili uživajući pod ugodnim mlazovima u tuškabini vjerojatno nitko (osim možda zagriženih ‘tehničara’) ni ne pomišlja na to koji sve put voda prolazi od uličnih vodovodnih cijevi do slavine. Ipak, valjalo bi nešto reći o mjestu na kojemu, zapravo, započinje kućna vodovodna instalacija - o kućnom vodovodnom priključku.

Spoj kućne vodovodne instalacije s javnim vodoopskrbnim sustavom započinje na priključnom vodu. Radi se o dijelu instalacije za koji nije odgovoran vlasnik kuće, odnosno zgrade, već vodoopskrbna tvrtka. Sastoji se od četiri glavna dijela: cjevovoda, priključka, prolaza kroz zid ili pod i izolirajućeg komada, ako je potreban.

Priključak kućne instalacije na vodoopskrbni sustav izvodi vodoopskrbna tvrtka, odnosno njezin ovlašteni izvođač radova. Najčešće se sastoji od priključne obujmice (tzv. sedla) s ugrađenom ili dodatnom zapornom armaturom ili granom sa zapornom armaturom (il. 1). Priključna obujmica pri tome omogućava jednostavno priključivanje novih korisnika bez potrebe za prekidanjem protoka u cjevovodu, a nakon izvođenja priključka služi i kao zaporni element. Može biti izvedena s priključnim zasunom ili s ventilom.

Izvođenje priključka

Za priključivanje na javni vodoopskrbni sustav važi nekoliko osnovnih smjernica:

 • priključni vod izvodi se što je moguće ravnije, koristeći najkraći mogući put, okomit na granicu zemljišta
 • priključni vod polaže se na dubinu na kojoj je zaštićen od smrzavanja (0,8 - 1,2 m)
 • priključni vod vodovodne instalacije ne smije se polagati niže od priključnog voda kanalizacijske instalacije ako je njihova udaljenost manja od 1 m
 • udaljenost od drugih instalacija (cjevovoda, kabela i sl) iznosi najmanje 0,2 m, a ako to nije moguće, priključni vod se provodi kroz zaštitnu cijev
 • dimenzija priključnog voda iznosi najmanje DN 25
 • spajanje priključnog voda s kućnom vodovodnom instalacijom izvodi se u prostoriji koja je zaštićena od smrzavanja ili u oknu vodomjera (najčešće)
 • prolaz priključnog voda kroz zid ili pod izvodi se tako da bude nepropustan.

Uz to, na ulasku metalnog priključnog voda u zgradu se postavlja izolirajući komad koji služi za prekid električne vodljivosti kako bi se onemogućilo vođenje električne struje (npr. u slučaju kratkog spoja) preko metalnih dijelova vodovodne instalacije iz javnog vodoopskrbnog sustava u zgradu ili obratno. Postavlja se u neposrednoj blizini glavnog zapornog elementa kućne vodovodne instalacije, odnosno pri svakom ulasku ili izlasku vodovodne instalacije iz zgrade (il. 2).

Vodomjeri

Jedan od najvažnijih dijelova spoja kućne vodovodne instalacije i javnog vodoopskrbnog sustava u svakom je slučaju vodomjer ili brojilo. Radi se o uređaju koji služi za mjerenje protoka vode kroz kućni priključak nekog potrošača, na osnovi čega vodoopskrbna tvrtka izračunava i naplaćuje potrošnju. Postavlja se uz sam ulaz kućnog priključka u zgradu, odnosno na mjestu gdje se on spaja s kućnom vodovodnom instalacijom i to u odgovarajuće okno, zidni ormarić ili zasebnu prostoriju (kod velikih zgrada). Uz to, kod novih stambenih zgrada u kojima je predviđen pojedinačni obračun komunalnih usluga (vode, grijanja, potrošne tople vode itd) po svakom stanu, vodomjeri se postavljaju na ulasku instalacije u stan, u posebnom ormariću u hodniku ili stubištu, odnosno na početku razvoda do stana iza razdjelnika (npr. u podrumu).

Vodomjer se mora smjestiti tako da je uvijek dostupan djelatnicima vodoopskrbne tvrtke kako bi se omogućilo očitavanje, održavanje pa i zatvaranje protoka vode ako korisnik ne ispunjava svoje obveze (tj. plaćanje potrošnje vode). Istodobno treba onemogućiti pristup drugim, neovlaštenim osobama, a cijelu instalaciju zaštititi od smrzavanja. Instalacija vodomjera sastoji se od nekoliko osnovnih dijelova (il. 3):

 • glavnog zapornog ventila
 • dijela cijevi za smirivanje protoka
 • vodomjera s nosačem i plombom vodoopskrbne tvrtke
 • zapornog ventila kućne instalacije s protupovratnim i ventilom za pražnjenje
 • kabela za izjednačavanje potencijala.

Iza vodomjera prestaje odgovornost vodoopskrbne tvrtke za instalaciju i započinje odgovornost korisnika, odnosno kućna vodovodna instalacija u užem smislu.

Vodomjeri se mogu podijeliti na nekoliko načina:

 • Prema radnom mediju:
  • za hladnu vodu, temperature do 50°C i tlaka do 10 bar
  • za toplu vodu, tempreature do 90°C
 • Prema načinu postavljanja
  • vodoravni
  • okomiti
 • Prema izvedbi mehanizma bojila
  • mokri: za tlak vode do 10 bar i protok od 20m3/h, s prijenosom vrtnje rotora na brojčanik mehaničkim putem (preko zupčanika) pri čemu je cijeli mehanizam u stalnom doticaju s vodom
  • suhi: s prijenosom vrtnje rotora na brojčanik magnetskim putem (preko magnetske spojke) pri čemu je mehanizam zaštićen od utjecaja iz vode
 • Prema izvedbi samog uređaja
  • jednomlazni ili višemlazni rotorski
  • Woltmannovi (za velike protoke, s aksijalnim nastrujavanjem i malim padovima tlaka)
  • klipni
  • kombinirani (sastoje se od linije s glavnim i pomoćnim vodomjerom te s prestrujnim ventilom).

Jednomlazni i višemlazni rotorski vodomjeri su u primjeni najčešći, a razlikuju se po broju ulaznih i izlaznih mjesta strujanja vode u komoru rotora (il. 4). Jednomlazni vodomjeri uglavnom se koriste za manje protoke i kod njih je mnogo manja mogućnost od pojave smetnji zbog onečišćenja iz vode, dok je kod višemlaznih mnogo manje opterećenje ležajeva mehanizma brojčanika, iako imaju veće padove tlaka i češće dolazi do smetnji zbog onečišćenja iz vode (osobito kamenca).

Vodomjeri se odabiru na osnovu nazivnog protoka (Vn) čija je vrijednost u m3/h otisnuta na kućištu uređaja (tablica 1). Pri tome se vršni protok, odnosno vršna potrošnja (Vvr) mora nalaziti u području između nazivnog i najvećeg mogućeg protoka (Vmax). Kako bi se spriječilo moguće oštećivanje osjetljivog mehanizma brojčanika, najveći mogući protok smije nastupiti samo kratkotrajno.

Budući da je vršni protok manji od najvećeg mogućeg, dolazi do smanjenja vrijednosti pada tlaka kroz vodomjer (veličina koja je važna za određivanje ukupnog pada tlaka u instalaciji). Reducirani pad tlaka kroz vodomjer tada je jednak:

Δpvr,red = Δpmax(Vvr/Vmax)2

pri čemu su:
Δpvr,red - reducirani (vršni) pad tlaka, mbar
Δpmax - najveći pad tlaka, mbar
Vvr - vršni protok, m3/h
Vmax - najveći mogući protok, m3/h.

email