Inovativni načini financiranja i provođenja projekata sunčanih elektrana u javnom sektoru

Trendom porasta cijene električne energije i padom cijena fotonaponskih modula stvorila se povoljna klima za veći broj projekata sunčanih (fotonaponskih) elektrana. Iako su ulaganja u FN sustave prihvatljivija nego prijašnjih godina, i dalje se traže načini kako napraviti više s manje novaca. Jedan od odgovora na to pitanje je i vrsta ESCO modela, gdje privatni investitor ulaže vlastita sredstva u izvođenje radova, nakon čega isporučuje korisniku proizvedenu električnu energiju određen broj godina. Međutim, potrebno je i povezati privatne investitore s potencijalnim javnim ustanovama na čijim bi se zgradama ugrađivali moduli.
U svrhu povezivanja privatnog i javnog sektora Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske i SAP rade na investicijskoj platformi, pri čemu se inovativnim i digitalnim mehanizmom zapravo potiču ulaganja u obnovljive izvore energije. Isto tako, valja predstaviti i projekte na kojima REGEA trenutačno aktivno sudjeluje, a odnose se na fotonaponsku tehniku.

Autor
  • Vlainic_marko Marko VLAINIĆ, mag. ing. aedif.
    Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske, Zagreb

    Rođen je 26. siječnja 1989. godine u Karlovcu, gdje je završio osnovnu i srednju školu (Gimnaziju Karlovac). Diplomirao je 2012. godine na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na smjeru Teorija i modeliranje konstrukcija. Od 2013. godine radi u Regionalnoj energetskoj agenciji sjeverozapadne Hrvatske, gdje je najprije bio pripravnik, a zatim voditelj projekata, pri čemu sudjeluje u velikom broju nacionalnih i inozemnih projekata, najčešće vezanih za tematiku zgrada gotovo nulte energije (nZEB) i tehnika povezanih s takvim zgradama i vodi sve projekte koji se odnose na fotonaponsku tehniku.

Ostali autori

dr. sc. Julije DOMAC, dipl. ing.
Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske, Zagreb

fast_rewindPovratak