Prijava sudionika

info_outline Autori radova koji će biti izlagani na Forumu oslobođeni su plaćanja kotizacije.
Ako rad ima više autora, plaćanja kotizacije je oslobođen samo onaj koji će izlagati na Forumu.

Kotizacija: 1500,00 kn
(1200,00 kn + PDV)

U cijenu kotizacije uključen je pristup predavanjima, pisani materijali, kava/sok u pauzama predavanja i zajednički ručak.

Napomena:
Molimo popuniti sva polja prijave jer se nepotpune prijave neće uzimati u obzir.

Osobni podaci:

Način plaćanja:

Uvjeti plaćanja (otvara se u novom prozoru)