Stručni skupovi

PLINARSKI FORUM

Plinarski_forum
16. PLINARSKI FORUM
Vrijeme: 23. veljače 2017.
Mjesto: Zagreb, hotel "Antunović"
Jezik: hrvatski
Web: www.em.com.hr/plinarski_forum

Plinarski forumi održavaju se jednom godišnje. Prvi plinarski forum je održan 2002. godine u Stubičkim Toplicama, a zatim je sve do 2010. održavan u Varaždinskim Toplicama, dok se od 2011. održava u Zagrebu. Program Plinarskog foruma obuhvaća jedan dan i uobičajeno je podijeljen u četiri tematske cjeline.

Plinarski forum je središnje mjesto za razmjenu znanja, iskustava i mišljenja u plinskoj i svim srodnim strukama kao što su dimnjačarstvo, energetika, graditeljstvo i dr. Drugim riječima, Plinarski forum okuplja sve sudionike ‘plinskog lanca’ i sve koji u svojem radu dolaze u doticaj s plinom, plinskom tehnikom i gospodarstvom kao što su stručnjaci plinskih i energetskih tvrtki, projektanti, izvođači, instalateri i serviseri plinskih uređaja, instalacija i opreme, dimnjačari, predstavnici proizvođača i trgovaca opremom i uređajima, predstavnici nadležnih državnih i tijela i ustanova lokalne uprave, predstavnici ispitnih i inspekcijskih tijela, članovi stručnih udruga i mnogi drugi.

Na Plinarskim forumima uobičajeno je naglasak na sljedećim temama:

 • problematika distribucije i opskrbe plinom
 • novosti u zakonodavnom i političkom okruženju tržišta plina
 • rad plinskog sustava tijekom protekle sezone grijanja
 • stanje na tržištu plina
 • daljnji razvoj plinskog sustava
 • nova tehnička rješenja za primjenu plina i odvod dimnih plinova
 • izvođenje plinskih sustava i instalacija i dimovodnih sustava
 • postavljanje i servisiranje plinskih trošila i održavanje dimovodnih sustava
 • mjerenje, ispitivanje i kontrola plinskih i dimovodnih instalacija
 • sprječavanje nesreća i ostvarivanje sigurnosti korisnika plina
 • organizacija rada i odnosi pojedinih sudionika ‘plinskog lanca’
 • školovanje, obrazovanje i osposobljavanje sudionika ‘plinskog lanca’
 • organizacija dimnjačarske službe i problematika dimnjačarstva.

Uz to, kako je za 1. travnja 2017. godine predviđena konačna liberalizacija hrvatskog tržišta plina, na 16. plinarskom forumu predviđeno je održavanje okruglog stola koji će, u skladu s time, okupiti predstavnike opskrbljivača plinom, operatora distribucijskih sustava i za to nadležnih državnih tijela i ustanova (ministarstava, energetskog regulatora, operatora tržišta).

MOGUĆNOSTI PRIMJENE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Obnovljivi_izvori
MOGUĆNOSTI PRIMJENE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE
Vrijeme: 13. travnja 2017.
Mjesto: Zagreb, hotel "Antunović"
Jezik: hrvatski
Web: www.em.com.hr/obnovljivi_izvori

Seminari ‘Mogućnosti primjene obnovljivih izvora energije’ održavaju se jednom godišnje. S njihovim održavanjem je započelo 2009. i sve te godine održavani su u Zagrebu. Program Seminara obuhvaća jedan dan i uobičajeno je podijeljen u tri ili četiri tematske cjeline.

Do sada su na Seminarima obrađivane teme kao što su: dizalice topline, solarni toplinski sustavi, fotonaponski sustavi, šumska biomasa, ostvareni projekti iz svih područja primjene obnovljivih izvora, kogeneracijska i mikrokogeneracijska postrojenja, Sunčeva energija i dizalice topline, biomasa i bioplin.

Seminari ‘Mogućnosti primjene obnovljivih izvora energije’ je središnje mjesto za okupljanje i razmjenu znanja, iskustava i mišljenja svih koji u svakodnevnom radu dolaze u doticaj s problematikom obnovljivih izvora energije, ali i energetike uopće, kao što su stručnjaci iz energetskih tvrtki, projektanti, konzultanti, izvođači, predstavnici investitora u projekte, proizvođača i trgovaca opremom, uređajima i postrojenjima, predstavnici nadležnih državnih tijela i ustanova, članovi stručnih udruga, znanstvenici, istraživači i studenti visokoškolskih ustanova i instituta i mnogi drugi.

Na Seminarima ‘Mogućnosti primjene obnovljivih izvora energije’ uobičajeno je naglasak na sljedećim temama:

 • novi zakoni i propisi iz područja obnovljivih izvora
 • okvir za poticanje primjene obnovljivih izvora
 • mogućnosti za financiranje projekata primjene obnovljivih izvora
 • daljnji razvoj projekata obnovljivih izvora u Hrvatskoj
 • uloga obnovljivih izvora u razvoju hrvatske energetike i gospodarstva
 • problematika spajanja postrojenja na obnovljive izvore na elektroenergetski sustav
 • iskorištavanje obnovljivih izvora za proizvodnju električne i toplinske energije
 • nova tehnička rješenja za iskorištavanje obnovljivih izvora
 • uklanjanje prepreka većoj primjeni obnovljivih izvora
  (olakšavanje izdavanja dozvola i postupka za stjecanje statusa povlaštenog proizvođača i sl)
 • uloga obnovljivih izvora u energetskoj tranziciji
 • najznačajniji ostvareni projekti u proteklom razdoblju.

Uz to, kako bi od prvih dana 2017. godine s primjenom trebao započeti novi poticajni okvir za proizvodnju električne energije u postrojenjima na obnovljive izvore, program Seminara ‘Mogućnosti primjene obnovljivih izvora energije’ bit će posvećen tim novim okolnostima i uvjetima za ostvarivanje projekata. Isto tako, predviđeno je i održavanje okruglog stola koji će, u skladu s time, okupiti predstavnike investitora u projekte, vlasnika i operatora postrojenja, stručnih udruga i za to nadležnih državnih tijela i ustanova (ministarstava, energetskog regulatora, operatora tržišta).

SEMINAR O TLAČNOJ OPREMI

Tlacna_oprema
14. HRVATSKI SEMINAR O TLAČNOJ OPREMI
Vrijeme: 25. svibnja 2017.
Mjesto: Zagreb, hotel "Antunović"
Jezik: hrvatski
Web: www.em.com.hr/tlacna_oprema

Hrvatski seminari o tlačnoj opremi održavaju se jednom godišnje. S njihovim održavanjem je započelo 2004. i sve te godine održavani su u Zagrebu. Program Seminara obuhvaća jedan dan i uobičajeno je podijeljen na tri dijela.

Hrvatski seminari o tlačnoj opremi su središnje mjesto za raspravu i razmjenu znanja, iskustava i mišljenja o temama iz područja opreme pod tlakom, a najčešće o brojnim problemima koje u njemu i dalje postoje. Tako se na Seminarima okupljaju svi oni koji na bilo koji način u svojem svakodnevnom poslu dolaze u vezu s opremom pod tlakom (raznim spremnicima, bocama za plinove, procesnom opremom, plinovodima, naftovodima i svim drugim cjevovodima i sl) kao što su održavatelji, projektanti, inženjeri, ali i stručnjaci konzultantskih, izvođačkih, ispitivačkih i certifikacijskih tvrtki, znanstvenici, istraživači i studenti visokoškolskih ustanova, predstavnici nadležnih državnih i inspekcijskih tijela i ustanova, predstavnici proizvođača i trgovaca opreme pod tlakom i mnogi drugi.

Na Hrvatskim seminarima o tlačnoj opremi uobičajeno je naglasak na sljedećim temama:

 • novi zakoni, propisi i norme u području projektiranja, izvođenja, primjene, uporabe i održavanja opreme pod tlakom
 • obveze i ovlasti sudionika u procesu proizvodnje, stavljanja na tržište i uporabe opreme pod tlakom
 • pregled aktivnosti nadležnih državnih tijela u proteklom razdoblju
 • nadzor nad tlačnom opremom na tržištu i u uporabi
 • iskustva iz drugih zemalja.

KLIMA-FORUM

Klima_forum
KLIMA-FORUM 2017.
Vrijeme: 4. - 5. listopada 2017.
Mjesto: Osijek, hotel "Osijek"
Jezik: hrvatski
Web: www.em.com.hr/klima_forum

Klima-forumi održavaju se svake dvije godine. Prvi Klima-forum forum je održan 2007. godine u Zadru, gdje se održavao 2009. i 2011, dok je 2013. i 2015. održan u Zagrebu, dok će mjesto održavanja za 2017. biti određeno naknadno. Program Klima-foruma u 2017. godini ponovno će obuhvatiti dva dana i bit će podijeljen u pet ili šest tematskih cjelina.

Klima-forum je središnje mjesto za razmjenu znanja, iskustava i mišljenja u tehnici hlađenja, ventilacije i klimatizacije i svim srodnim strukama i područjima. U skladu s time, Klima-forum okuplja sve kojima su hlađenje, ventilacija i klimatizacija, ali i grijanje dio svakodnevnog posla ili koji s time dolaze u vezu kao što su projektanti, instalateri i serviseri opreme za hlađenje, ventilaciju i klimatizaciju, održavatelji i vlasnici rashladne i klimatizacijske opreme, konzultanti i investitori u projekte, predstavnici proizvođača i trgovaca opreme za hlađenje, ventilaciju i klimatizaciju, znanstvenici, istraživači i studenti visokoškolskih ustanova, predstavnici nadležnih državnih i inspekcijskih tijela i ustanova iz područja graditeljstva i zaštite okoliša te mnogi drugi.

Na Klima-forumima uobičajeno je naglasak na sljedećim temama:

 • uporaba i oporaba radnih tvari (freona)
 • nova rješenja u tehnici grijanja, hlađenja, ventilacije i klimatizacije
 • uređaji i oprema za hlađenje, ventilaciju i klimatizaciju
 • toplinska izolacija, zaštita od buke i zaštita od požara vezano uz sustave hlađenja, ventilacije i klimatizacije
 • projektiranje i izvođenje sustava hlađenja, ventilacije i klimatizacije
 • energetska učinkovitost i sustavi hlađenja, ventilacije i klimatizacije
 • energetski pregledi, certificiranje i obnova zgrada vezano uz sustave hlađenja, ventilacije i klimatizacije
 • tržište, struka, obrazovanje, norme i propisi u području hlađenja, ventilacije i klimatizacije
 • najzanimljiviji projekti iz područja tehnike hlađenja, ventilacije i klimatizacije koji su ostvareni u posljednje vrijeme.

Uz to, kako je upravo u tijeku ambiciozni program energetske obnove zgrada razne namjene (obiteljskih kuća, stambenih, javnih, poslovnih, industrijskih i turističkih zgrada itd), na Klima-forumu 2017. godine predviđeno je održavanje okruglog stola upravo s tom temom, na kojem će se okupiti predstavnici za to nadležnih državnih tijela i ustanova (minstarstava, fondova i sl), projektanata i izvođača.

ENERGETSKI UČINKOVITA RASVJETA

Ucinkovita_rasvjeta_black
5. KONFERENCIJA O ENERGETSKI UČINKOVITOJ RASVJETI
Vrijeme: 23. studenoga 2017.
Mjesto: Zagreb, hotel 'Antunović'
Jezik: hrvatski
Web: www.em.com.hr/ucinkovita_rasvjeta

Konferencije o energetski učinkovitoj rasvjeti održavaju se jednom godišnje. S njihovim je održavanjem započelo 2013. i sve te godine održavane su u Zagrebu. Program Konferencije obuhvaća jedan dan i uobičajeno je podijeljen na tri dijela.

Konferencija o energetski učinkovitoj rasvjeti je središnje mjesto za razmjenu znanja, iskustava i mišljenja u rasvjetnoj tehnici i svim s time povezanim strukama i područjima. U skladu s time, Konferencija okuplja sve one kojima je rasvjetna tehnika dio svakodnevnog posla ili koji s njom dolaze u vezu kao što su projektanti i izvođači rasvjetnih sustava, proizvođači i trgovci rasvjetnim tijelima i opremom, predstavnici konzultantskih tvrtki i investitora u projekte, vlasnika, upravitelja i održavatelja raznih objekata, predstavnici nadležnih državnih tijela i ustanova i stručnih udruga, predstavnici lokalne uprave i samouprave, znanstvenici, istraživači i studenti visokoškolskih ustanova i mnogi drugi.

Na Konferencijama o energetski učinkovitoj rasvjeti uobičajeno je naglasak na sljedećim temama:

 • mogućnosti financiranja projekata uvođenja energetski učinkovite rasvjete
 • zakonodavno i poticajno okruženje primjene energetski učinkovite rasvjete
 • nove norme i propisi u rasvjetnoj tehnici
 • projektiranje i izvođenje rasvjetnih sustava
 • tehničko-ekonomska analiza rasvjetnih sustava
 • nova rješenja u rasvjetnoj tehnici
 • najznačajniji ostvareni projekti u proteklom razdoblju.

ENERGETSKA I PROCESNA POSTROJENJA

MEĐUNARODNI FORUM O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE

Eipp
13. međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje ENERGETSKA I PROCESNA POSTROJENJA i
8. međunarodni FORUM O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE
Vrijeme: 14. - 16. studenog 2018.
Mjesto: Rovinj
Jezik: engleski i hrvatski
Web: www.em.com.hr/eipp

Prvo međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje ‘Energetska i procesna postrojenja’ održano je 1994. godine u Dubrovniku kao prvi stručni skup koji je održan u tom gradu nakon razaranja kojima je bio izložen 1991. godine. Ipak, već je prvo Savjetovanje imalo odličan odaziv stručne javnosti, a tijekom godina broj sudionika je stalno rastao. Od 2004. godine programu je dodan Međunarodni forum o obnovljivim izvorima energije kojemu je posvećen posljednji dan Savjetovanja, a 2012. održavanje skupa prebačeno je u Rovinj, dok je 2014. programu dodana tema elektromobilnosti.
Međunarodna znanstveno-stručna savjetovanja ‘Energetska i procesna postrojenja’ i Međunarodni forumi o obnovljivim izvorima energije održavaju se svake dvije godine.

Uobičajene teme Savjetovanja, odnosno Foruma su sljedeće:

 • energetsko gospodarstvo, zakonodavstvo, aktualnosti iz energetike
 • energetska i procesna postrojenja, zaštita okoliša
 • ispitivanje, praćenje, sanacija i osuvremenjavanje postrojenja
 • upravljanje, rukovanje, održavanje, goriva i maziva
 • gospodarenje energijom, učinkovita uporaba energije
 • značaj i uloga obnovljivih izvora energije
 • izvedeni projekti i mogućnosti primjene obnovljivih izvora energije
 • elektromobilnost.

Na posljednjem, 12. međunarodnom znanstveno-stručnom savjetovanju ‘Energetska i procesna postrojenja’ i 7. međunarodnom forumu o obnovljivim izvorima energije održanima 2016. godine okupilo se 350 sudionika: stručnjaka i znanstvenika iz područja energetike i energetskog gospodarstva, plinske tehnike, obnovljivih izvora, zaštite okoliša, predstavnicima visokoškolskih i ispitnih ustanova, stručnih udruga i državnih tijela, ali i proizvođača energetske opreme, postrojenja i uređaja te inženjerskih, projektantskih i konzultantskih tvrtki iz Hrvatske i svijeta.