PLANHEAT - integrirani alat za izradu scenarija grijanja i hlađenja

Javna tijela suočavaju se s nedostatkom odgovarajućih alata koji su jednostavni za korištenje kako bi ih podržali u definiranju, simulaciji i procjeni prikladnih strategija za održivo grijanje i hlađenje prilagođene lokalnim uvjetima za postizanje ambicioznih ciljeva postavljenih u lokalnim planovima. Glavni cilj projekta PLANHEAT je razviti i validirati alat koji će podržati lokalne vlasti (gradove i regije) u odabiru, simulaciji i usporedbi alternativnih i ekonomski održivih scenarija za grijanje i hlađenje. Integrirani alat PLANHEAT će biti osmišljen kako bi pružio potporu lokalnim vlastima:
• u mapiranju potencijala lokalno dostupnih niskougljičnih izvora energije (s posebnim osvrtom na raspoložive obnovljive izvore i otpadnu toplinu na gradskoj i industrijskoj razini)
• u mapiranju potražnje za grijanjem i hlađenjem
• u definiciji i simulaciji alternativnih i ekološki prihvatljivih scenarija temeljenih na daljinskom grijanju i hlađenju i visokoučinkovitoj kogeneraciji
• razumijevanju interakcija novih scenarija s postojećom infrastrukturom i mrežama te utvrđivanju potencijala za daljnje proširenje i nadogradnju mreže daljinskog grijanja i hlađenja.

Autor
  • Dorotic_hrvoje Hrvoje DOROTIĆ, mag. ing. mech.
    Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

    Rođen je 30. svibnja 1991. u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je 2016. godine na diplomskom studiju strojarstva na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Uz to, tijekom studija boravio je na Tehničkom sveučilištu u Delftu (Nizozemska) u sklopu programa Erasmus i na Sveučilište u Campinasu (Brazil) kao gost istraživač, a 2016. godine upisao je doktorski studij na FSB-u. Od 2017. godine radi na Katedri za energetska postrojenja i energetiku FSB-a, pri čemu je najprije bio stručni suradnik na projektu, a od 2019. je asistent na projektu. Pri tome sudjeluje u pripremi i vođenju projekata u sklopu programa 'Obzor 2020', Interreg, EUKI i ostalih međunarodnih i domaćih programa, a bavi se optimiranjem i analizom energentskih sustava i integracije obnovljivih izvora, s naglaskom na centralizirane toplinske sustave. Autor je dva CC znanstvena rada i više od 10 konferencijskih radova.

fast_rewindPovratak

input