Prijava predavanja

Rad

* više informacija o prijavi radova možte pronaći na stranicama Upute predavačima.

Napomene:
  • Izlaganja na Konferenciji traju najviše 10 - 15 min. Organizator će točno vrijeme trajanja pojedinog izlaganja dojaviti predavaču/ici najkasnije nekoliko dana prije održavanja Konferencije.
  • Organizator pridržava pravo sve pristigle radove i prezentacije te snimljene videosnimke objaviti u elektroničkom Zborniku radova bez dodatnog odobrenja predavača/ice.
  • Molimo predavače/ice koji žele onemogućiti neovlašteno kopiranje, odnosno izmjenu njihovih radova i/ili prezentacija nakon što budu preuzeti s elektroničkog Zbornika radova da ih najkasnije tri radna dana nakon održavanja skupa dostave u formatu koji ne dopušta takvo neovlašteno kopiranje, odnosno izmjene.
  • Organizator pridržava pravo najzanimljivije prikazane radove na skupu, uz prethodnu autorizaciju predavača/ice, pripremiti kao prilog u časopisu EGE i/ili na portalu www.energetika-net.com.
Predavači
Napomene:
  • Molimo Vas da životopis i sliku predavača/ice (u skladu s formatima iz Uputa) dostavite na adresu ege@ege.hr odmah nakon ispunjavanja ovog obrasca.
  • Predavači/ce koji pravodobno ne dostave životopis i sliku slažu se s objavom takvih podataka iz baze EM-a ili drugih javnih baza podataka.
  • Predavači radova koji će biti izlagani na Konferenciji oslobođeni su plaćanja kotizacije.
    Ako rad ima više predavača, plaćanja kotizacije je oslobođen samo onaj koji će izlagati na Konferenciji.

Osobni podaci:

* puna imena, prezimena, zvanja i nazivi tvrtki/ustanova
input