Upute predavačima

Rokovi za dostavu materijala
 • Sažeci za izlaganje (zajedno s kraćim životopisom i fotografijom predavača) primaju se najkasnije do petka, 30. listopada 2020. godine.
 • Prezentacije i cjeloviti radovi (u pisanom obliku, ako ih ima) primaju se najkasnije do petka, 20. studenoga 2020. godine.

Molimo izlagače da se pridržavaju navedenih rokova.

Hvala!

Predavači radova koji će biti izlagani na Konferenciji oslobođeni su plaćanja kotizacije.
Ako rad ima više predavača, plaćanja kotizacije je oslobođen samo onaj koji će izlagati na Konferenciji.
Formati za dostavu materijala

Materijali se dostavljaju isključivo u formatima: .doc, .docx ili .pdf (Microsoft Word i/ili Adobe Reader), .jpg, .pptx, .ppt i .pps, u elektroničkom obliku na sljedeći način:

 • Za veličine do 10 MB: elektroničkom poštom na adresu ege@ege.hr.
 • Za veličine veće od 10 MB: elektroničkom poštom na adresu energetika.marketing@gmail.com ili stavljanjem na ftp server ftp.ege.hr (uz prethodnu najavu na telefon: 01/ 377 12 56).
Napomena:
Prijavljeni radovi trebaju predstavljati stručni doprinos obrađenoj temi.
Radovi koji nisu prijavljeni kao predavanja suorganizatora ne smiju služiti u komercijalne svrhe, odnosno kao promidžba određenog proizvoda, usluge ili tvrtke.
Organizator pridržava pravo da iz konačnog programa isključi pristigle radove, za koje ocijeni da bi mogli poslužiti kao promidžba određenog proizvoda, usluge ili tvrtke.
Za marketinšku prisutnost na Konferenciji postoji više mogućnosti, koje se mogu pronaći na Marketing.
Sažetak rada (sa životopisom i slikom vodećeg predavača)

Sažeci radova (sa životopisom i slikom vodećeg predavača) primaju se najkasnije do petka, 30. listopada 2020. godine.

 • Sažetak:
 • Sažetak se prijavljuje na web-formularu na stranici Prijava predavanja.
 • Opseg: maksimalno do 1 kartice teksta (1800 znakova).
 • Životopis:
 • Životopis se, odmah nakon prijave sažetka, šalje elektroničkom poštom na adresu ege@ege.hr.
 • Format: .doc, .docx ili .pdf (Microsoft Word i/ili Adobe Reader)
 • Sadržaj: ime i prezime predavača/ice sa svim titulama te podacima za kontakt (puni naziv tvrtke i ustanove, adresa, brojevi telefona i telefaksa te e-mail) te desetak rečenica s najvažnijim podacima o predavača/ice (datum i mjesto rođenja, kratak opis obrazovanja i dosadašnje karijere).
 • Slika:
 • Slika se, odmah nakon prijave sažetka, šalje elektroničkom poštom na adresu ege@ege.hr.
 • Format: .jpg i/ili .png
 • Dimenzije: 3 x 4 cm
 • Kvaliteta: 300 dpi

Primjerak sažetka u Zborniku (.pdf)

Napomena:
Životopis i slika potrebni su i objavljuju se samo za vodećeg predavača/icu, a za sve ostale potrebni su i objavljuju se samo osnovni podaci za kontakt.
Rad (u pisanom obliku, ako ih ima)

Cjeloviti radovi (u pisanom obliku, ako ih ima) primaju se najkasnije do petka, 20. studenoga 2020. godine.

 • Rad se dostavlja u skladu s ranije navedenim uputama.
 • Format: .doc, .docx ili .pdf (Microsoft Word i/ili Adobe Reader)
 • Opseg: preporučljivo je najviše do 10 stranica teksta s ilustracijama i tablicama.
 • Sadržaj: naslov i sažetak izlaganja, podaci za kontakt o svim predavačima (s punim imenima i prezimenima svih predavačima s titulama, nazivom tvrtke/ustanove, adresom, brojevima telefona i telekasa te e-mailovima), tekst rada sa svim tablicama, ilustracijama i jednadžbama (ako ih ima).
Prezentacija

Prezentacije za izlaganje na Konferenciji se primaju najkasnije do petka, 20. studenoga 2020. godine.

 • Prezentacija se dostavlja u skladu s ranije navedenim uputama.
 • Format: .pptx, .ppt i .pps (Microsoft PowerPoint) ili .pdf
 • Opseg: prezentacija sa slajdovima (preporučljivo bez animacija i posebnih efekata), pri čemu se okvirno uzima da za prikaz i objašnjenje 1 slajda treba oko 1 min vremena pa tome treba prilagoditi broj slajdova.
Napomena:
Prezentacije koje nisu prijavljene kao predavanja suorganizatora ne smiju sadržavati vidljive logotipove tvrtki i opisivati značajke određenog proizvoda ili usluge ili ponude tvrtke.
Organizator pridržava pravo da zatraži izmjenu pristiglih prezentacija, za koje ocijeni da bi mogle poslužiti kao promidžba određenog proizvoda, usluge ili tvrtke.
U slučaju da se pri izlaganju utvrdi da naknadno dostavljena prezentacija služi kao promidžba određenog proizvoda, usluge ili tvrtke, moderator tematske cjeline će od predavača/ice zatražiti prekidanje daljnjeg izlaganja.
Za marketinšku prisutnost na Konferenciji postoji više mogućnosti, koje se mogu pronaći na Marketing.

Trajanje izlaganja: Izlaganja na Konferenciji traju najviše 10 - 15 min.
Organizator će točno vrijeme trajanja pojedinog izlaganja dojaviti predavaču/ici najkasnije nekoliko dana prije održavanja Konferencije.

Organizator pridržava pravo sve pristigle radove i prezentacije te snimljene videosnimke objaviti u elektroničkom Zborniku radova bez dodatnog odobrenja predavača/ice.

Molimo predavače/ice koji žele onemogućiti neovlašteno kopiranje, odnosno izmjenu njihovih radova i/ili prezentacija nakon što budu preuzeti s elektroničkog Zbornika radova da ih najkasnije tri radna dana nakon održavanja skupa dostave u formatu koji ne dopušta takvo neovlašteno kopiranje, odnosno izmjene.

Organizator pridržava pravo najzanimljivije prikazane radove na skupu, uz prethodnu autorizaciju predavača/ice, pripremiti kao prilog u časopisu EGE i/ili na portalu www.energetika-net.com.

input